Miele 09777170
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Particularly suitable for washing towels
To make the laundry soft
Fresh, natural flavor
AQUA - perfect smell clean and fresh
Capacity of 10 washings

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ