Brandani 57000 SCISSORS IN ASSORTED ANIMAL SHAPES
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

FEATURES
Brandani's animal shaped scissors are a charming and colourful object for your kitchen!
Unlike other scissors, Brandani's animal scissors fill your kitchen
with colour and fantasy while you are preparing your favourite recipes.
In stainless steel, the blades of Brandani's animal scissors are sharp
and strong to give a greater efficiency and functionality in your kitchen!

MEASURES
CM 8 X 20(H)

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ